De energietransitie uitgelegd

energietransitie

De energietransitie is een belangrijk onderdeel in het Europees plan om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. We leggen uit wat dit precies is en hoe jij als consument hieraan kan meewerken.

Dat Europa tegen 2030 de CO2-uitstoot met 50%-55% wil verminderen gaven we vorige maand al mee. Daarnaast wil men via het Akkoord van Parijs de opwarming van de aarde beperken tot maximum 2°C tegen het einde van deze eeuw. Binnen deze plannen is de energietransitie een belangrijk onderdeel. De energietransitie moet zorgen voor een lagere CO2-uitstoot en minder radioactief afval.

Wat is dat nu juist, een energietransitie?

De term verwijst naar de verschuiving van een energiesysteem dat gebaseerd is op koolstof naar een systeem op hernieuwbare energie. Men wil in plaats van fossiele brandstoffen meer inzetten op koolstofarme energiebronnen. We denken dan aan wind-, zonne-, en getijdenenergie. Dit laatste maakt gebruik van het hoogteverschil tussen eb en vloed om energie op te wekken.

Wat zijn de uitdagingen?

De energieconsument is in vergelijking met het verleden compleet veranderd. Steeds meer consumenten zijn “prosumenten” geworden. Dit wil zeggen dat ze zowel energie consumeren als produceren. Het energiesysteem zal dus flexibeler zijn en zich meer lokaal situeren. Met “flexibeler” willen we zeggen dat het meer afhankelijk is van externe factoren. Een groene energiebron (bv. zon) is flexibeler. Er is namelijk niet altijd voldoende zonlicht aanwezig.

elektrificatie

Elektrificatie

Bovendien verbruiken consumenten steeds meer elektriciteit. Dit komt bijvoorbeeld door een aankoop van een elektrische wagen of warmtepomp. Dit gegeven wordt “elektrificatie” genoemd. In beide gevallen is elektriciteit de energiebron. Ook in de toekomst zullen we hoogstwaarschijnlijk meer elektriciteit verbruiken. De uitdaging is om het grotere energieverbruik af te stemmen op de flexibelere energieproductie.

Wat is de strategie van de overheid?

De energietransitie steunt volgens de Vlaamse regering op 4 pijlers:

  • Hogere efficiëntie
  • Kiezen voor duurzame energie
  • Een systeem dat goed op elkaar is afgestemd
  • Gerichte innovatie, samenwerking met andere sectoren

Vlaanderen staat voor een echte uitdaging. In de regio is er namelijk een grote industrie aanwezig die veel energie verbruikt. We zullen dit verbruik moeten terugdringen en inzetten op hernieuwbare energiebronnen.

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

Zelf kan je door de juiste keuzes te maken een positieve invloed uitoefenen op de energietransitie. Een mooi voorbeeld is de installatie van zonnepanelen. Dat kan echt wel een stap in de goede richting zijn. In dat geval ga je zo veel mogelijk gebruik maken van je eigen opgewekte elektriciteit en zo weinig mogelijk van energie die afkomstig is uit vervuilende energiebronnen.

Je kan ook best kiezen voor een energieleverancier die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Bij Mega zetten we in op een duurzame aanpak. In 2019 was 70% van onze energie afkomstig van Belgische windmolens. De overige grijze energie kochten we aan op de markt. Dit compenseren we enerzijds door garanties van oorsprong te kopen bij groene producenten. Anderzijds kiezen we intern steeds voor de meest duurzame oplossingen. Zo moedigen we onze klanten aan om te kiezen voor een domiciliëring en digitale factuur. Op die manier zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk papier gebruiken.

Een gezamenlijke inspanning kan de energietransitie ook helpen. We denken dan bijvoorbeeld aan een wijk die samen investeert in zonnepanelen op het nabijgelegen schoolgebouw. Verder is het ook mogelijk om samen een batterij aan te kopen. Dit kan zorgen voor een lager piekverbruik omdat prosumenten de energie kunnen opslaan die ze door de dag opwekken. Die kunnen ze dan verbruiken tijdens perioden met weinig zonlicht. Op die manier maken ze meer gebruik van groene energie. Dit heeft dus een positieve invloed op de energietransitie.

Minder verbruiken

“De beste energie is diegene die we niet verbruiken”: een veelgebruikte quote in de energiewereld die klopt als een bus. Om mee te werken aan de energietransitie, kunnen we enerzijds wel bewust consumeren, maar ‘t is nog beter om minder te verbruiken. Wij schrijven alvast elke maand een blogartikel met tips die je helpen om minder energie te verbruiken.

Wat na de coronacrisis?

We trappen een open deur in als we zeggen dat de coronacrisis ons leven veranderd heeft. Daarom vonden we het interessant om na te gaan hoe men nu opkijkt tegen de energietransitie. We baseerden ons hiervoor op een Nederlands onderzoek. Vóór de uitbraak van het coronavirus wou 40% van de Nederlandse gezinnen investeren in duurzame maatregelen. Nu is dat nog slechts 14%. Die daling is niet helemaal onlogisch. De coronacrisis is naast een gezondheidscrisis ook een financiële crisis. Uit het onderzoek konden we wel nog concluderen dat de helft van de ondervraagde gezinnen wel wil dat de overheid blijft investeren in duurzame projecten.

We zien dus dat er in Nederland effectief wel een draagvlak is voor duurzame oplossingen. En ‘t is effectief belangrijk dat we blijven inzetten op groene energie. Hopelijk hebben we je wat meer inzicht gegeven in de uitdagingen waar we voor staan. Probeer je energieverbruik te beperken en kies voor een duurzame energieleverancier. Als je voor Mega kiest, kies je voor een leverancier met een groene aanpak. Zo kan je zelf meehelpen aan de energietransitie.